Rehabilitacja po COVID-19

Przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.12.2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz Zarządzeniem Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Skierowanie i wymagane dokumenty

Przyjęcie na w/w leczenie w ŚCRU w Rabce – Zdroju sp. z o.o. odbywa się na podstawie:

 • oryginału skierowania do szpitala wydanego przez lekarzy:
  • oddziałów szpitalnych: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i geriatrycznych
  • poradni specjalistycznych (w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych): rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

   Skierowanie do szpitala: Druk skierowania do szpitala na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie i konieczność leczenia w warunkach szpitalnych ( w formie kopii : karty leczenia szpitalnego , opisy zdjęć RTG , wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dokumentacja medyczna z poradni
 • ankiety dla pacjenta - wypełniona przez pacjenta  Pobierz: ANKIETA DLA PACJENTA
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do czynnego leczenia rehabilitacyjnego oraz opinia o stopniu samoobsługi  

Gdzie złożyć

Skierowanie wraz z dokumentacją medyczną świadczącą o konieczności leczenia szpitalnego oraz ankietą dla pacjenta dostarczane jest osobiście lub listownie do Sekretariatu SCRU sp. z o.o. na adres:

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój

Kwalifikacja lekarska

Celem zakwalifikowania do leczenia rehabilitacyjnego szpitalnego dostarczone skierowania rozpatrywane są przez dwuosobową komisję składająca się z Kierownika Podmiotu Leczniczego i Kierownika Oddziału jeden raz w miesiącu.
Podczas kwalifikacji dostarczone skierowanie rozpatrywane jest pod względem:

 • prawidłowości i kompletności dostarczonej dokumentacji
 • czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia

Podczas kwalifikacji określony zostaje tryb postępowania wobec pacjenta: 

 • przyjęcie zgodnie z kolejką oczekujących 
 • przyjęcie w trybie pilnym z przyczyn medycznych 
 • brak kwalifikacji do przyjęcia: ( ze względu na brak wskazań do leczenia rehabilitacyjnego lub celem uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej konieczność rehabilitacji stacjonarnej lub ze względu na brak możliwości prowadzenia rehabilitacji w SCRU sp. z o.o.)

Liczbę pacjentów do przyjęcia w określonym terminie ustala Kierownik Oddziału.
Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rehabilitacyjnego zgodnie z kolejką oczekujących Dział Procedur Medycznych informuje pisemnie lub telefonicznie o terminie zgłoszenia się do SCRU Sp. z o.o., uwzględniając limit kontraktu z NFZ i listę oczekujących, w czasie nie późniejszym niż na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia. 
Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rehabilitacyjnego w trybie pilnym z przyczyn medycznych Szpital informuje pisemnie lub telefonicznie o wyznaczonym terminie przyjęcia zgodnie z posiadanymi wolnymi miejscami.
Ostatecznej kwalifikacji i przyjęcia do szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz oddziału po zbadaniu pacjenta.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin przyjęcia do Szpitala może ulec zmianie. Oceny każdego przypadku dokonuje Kierownik Oddziału w uzgodnieniu z Kierownikiem Podmiotu Leczniczego.

Odmowa przyjęcia pacjenta do Szpitala może wynikać z: 

 • braku wskazań lekarskich do leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych
 • braku możliwości prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego w szczególnie ciężkich przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania i dołączonej do niego dokumentacji medycznej
 • istnieniu przeciwwskazań do leczenia rehabilitacyjnego nie uwzględnionych w skierowaniu, a wynikających z aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie).
Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne możliwa jest tylko na pisemny wniosek i może skutkować  przeniesieniem na koniec kolejki oczekujących.