Rehabilitacja po COVID-19

Przyjęcia do oddziału rehabilitacji po chorobie COVID-19 w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.04.2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. SKIEROWANIE I WYMAGANE DOKUMENTY

Świadczenia rehabilitacji po COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz POZ), po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy),
 • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Pliki do pobrania:
Druk skierowania na rehabilitację do szpitala na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
ANKIETA DLA PACJENTA

2. GDZIE ZŁOŻYĆ?

Skierowanie wraz z dokumentacją medyczną świadczącą o konieczności leczenia szpitalnego, wynikami badań oraz ankietą dla pacjenta dostarczane jest osobiście lub listownie do Sekretariatu SCRU sp. z o.o. na adres:

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój

3. NA CZYM POLEGA REHABILITACJA?

Kompleksowy program rehabilitacji pocovidowej (opisany w wymienionym wyżej zarządzeniu) lekarz prowadzący ustala po przeprowadzonym badaniu wstępnym dopasowując elementy terapii do stanu klinicznego pacjenta i istniejących przeciwwskazań.

Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie. O tym, czy pacjent dochodzi do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku i na zakończenie leczenia.

4. KWALIFIKACJA LEKARSKA            

Celem zakwalifikowania do leczenia rehabilitacyjnego szpitalnego dostarczone skierowanie rozpatrywane jest przez dwuosobową komisję składająca się z Dyrektora ds. Medycznych i Kierownika Oddziału jeden raz w miesiącu. Podczas kwalifikacji dostarczone skierowanie rozpatrywane jest pod względem:

 • prawidłowości i kompletności dostarczonej dokumentacji,
 • czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.

Podczas kwalifikacji określony zostaje tryb postępowania wobec pacjenta:  

 • przyjęcie w trybie pilnym z przyczyn medycznych,
 • przyjęcie w trybie stabilnym (zgodnie z listą oczekujących),
 • brak kwalifikacji do przyjęcia: ( ze względu na brak wskazań do leczenia rehabilitacyjnego lub celem uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej konieczność rehabilitacji stacjonarnej lub ze względu na brak możliwości prowadzenia rehabilitacji w SCRU sp. z o.o.).

Liczbę pacjentów do przyjęcia w określonym terminie ustala Kierownik Oddziału. Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rehabilitacyjnego o terminie zgłoszenia się do SCRU Sp. z o.o., informuje pisemnie lub telefonicznie Dział Procedur Medycznych. Ostatecznej kwalifikacji i przyjęcia do szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz oddziału po zbadaniu pacjenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin przyjęcia do Szpitala może ulec zmianie. Oceny każdego przypadku dokonuje Kierownik Oddziału w uzgodnieniu z Dyrektorem ds. Medycznych.

Odmowa przyjęcia pacjenta do Szpitala może wynikać z: 

 • braku wskazań lekarskich do leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych,
 • braku możliwości prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego w szczególnie ciężkich przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania i dołączonej do niego dokumentacji medycznej,
 • istnienia przeciwwskazań do leczenia rehabilitacyjnego nie uwzględnionych w skierowaniu, a wynikających z aktualnego stanu zdrowia pacjenta.