Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU UZDROWISKOWEGO LECZENIA SZPITALNEGO DZIECI W WIEKU OD 3 DO 18 LAT (ODDZIAŁ B)

 

1. Aby przyjechać do Centrum ( ŚCRU Sp. z o.o.) poprzez refundację kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z prośbą o wystawienie e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania. Lekarz podejmuje decyzję o zasadności wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Leczenie trwa 27 dni i jest w całości refundowane przez NFZ. Koszty związane z transportem do i z  SCRU  pokrywa opiekun.

Od 1 lipca 2023 r. lekarz wystawia wyłącznie e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. 

Po jego wystawieniu:

 1. E-skierowanie jest automatycznie przesyłane do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ – nie trzeba niczego składać w oddziale;
 2. Na Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się informacja o wystawionym e skierowaniu – przez cały czas można śledzić, na jakim etapie rozpatrywania jest sprawa.

Skierowania z pozytywną kwalifikacją są potwierdzane przez NFZ wg kolejności ich składania. Potwierdzając skierowanie oddział wojewódzki NFZ wyznacza termin leczenia . Dokumentacja przesyłana jest następnie na adres ubezpieczonego - nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.
Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez  cały rok kalendarzowy.

 

2. Warunki lokalowe: dzieci zakwaterowane są w pokojach wieloosobowych bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego. Łazienki są na korytarzu.

Telewizory znajdują się w częściach wspólnych (korytarz, świetlica). W sypialniach nie ma telewizorów. Dostęp do telewizji jest nieodpłatny.

3. Koszty: leczenie dziecka w całości pokrywa NFZ. Rodzic zabezpiecza dziecku środki przeznaczone na poczet wycieczek , uznaniowo ok 70zł.

4. Przyjęcia dzieci odbywają się w godzinach od 10.00 do 17.00. w dniu rozpoczęcia turnusu przez cały rok kalendarzowy .W wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym powiadomieniu) w godzinach późniejszych. Dziecko na leczenie przywozi rodzic lub opiekun prawny lub w wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym powiadomieniu) osoba upoważniona pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego ( załącznik nr 1 Upoważnienie ) .

1. W razie późniejszego przyjazdu dziecka na turnus (do 5 dni istnieje taka możliwość) należy powiadomić o tym fakcie odpowiednio wcześniej ( co najmniej 5 dni wcześniej, a w nagłych przypadkach do dnia rozpoczęcia turnusu) drogą mailową (na adres: ewidencja@scru.pl) z podaniem przyczyny spóźnienia. Za późniejszy przyjazd zostaną naliczone koszty w wysokości 245,50 zł za każdy niewykorzystany osobodzień. Podczas przyjęcia dziecka do Centrum należy powiadomić o ewentualnej konieczności wyjazdu na przepustkę. Należy napisać podanie o przepustkę i potwierdzić stosownym dokumentem. Za każdy dzień przepustki  zostaną naliczone koszty w wysokości 245,50 zł za niewykorzystane osobodni.

2. Na leczenie należy przywieźć wszystkie stale przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach. Należy zabezpieczyć odpowiednią liczbę tabletek tak, aby wystarczyło na 27 dni lub dłuższy okres wymagający przedłużenia terminu.

3. Na leczenie należy przywieźć posiadaną dokumentacje medyczną. Jeśli dziecko jest leczone w Poradni Zdrowia Psychicznego należy przywieść zaświadczenie od lekarza psychiatry o możliwości leczenia w szpitalu uzdrowiskowym. Zaświadczenie i opinię ze szkoły od nauczyciela lub z sekretariatu szkoły.

4. Dziecko powinno być zabezpieczone w odzież stosowną do pory roku, przybory toaletowe, strój sportowy i obuwie na salę gimnastyczną.

5. Istnieje możliwość zdawania rzeczy do pralni. Należy markerem podpisać odzież (mogą być inicjały)

W załączeniu druki potrzebne podczas przyjęcia dziecka do ŚCRU ;

 1. Załącznik Nr 1 Upoważnienie
 2. Załącznik Nr 2 Badanie podmiotowe
 3. Załącznik Nr 3 Ocena ryzyka zakażenia w chwili przyjęcia
 4. Załącznik Nr 4 Zgoda na proponowane leczenie
 5. Załącznik Nr 5. Oświadczenia-upoważnienia
 6. Załącznik Nr 6. Zgoda na zabieranie dziecka
 7. Załącznik Nr 7. Regulamin pobytu opiekuna

5. Pobyt

 Dziecko podczas pobytu w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym ma zapewnioną :

 1. całodobową opiekę medyczną (lekarską i pielęgniarską) ;
 2. opiekę wychowawczą  ;
 3. dziecko przebywające na leczeniu uzdrowiskowym ma zagwarantowane 3 zabiegi dziennie (w tym jeden zabieg z użyciem surowców naturalnych) .Zabiegi ordynuje lekarz po zbadaniu pacjenta i zgodnie z rozpoznaniem głównym .Rozpoznanie główne znajduje się w skierowaniu i określa je lekarz kierujący na leczenie uzdrowiskowe ;

      basen jest aktualnie nieczynny - zabiegi w basenie nie są ordynowane ;

 1. leki podstawowe na wypadek nagłego zachorowania (leki stale przyjmowane należy przywieźć ze sobą)
 2. dietę odpowiednią do stanu zdrowia.
 3. kontynuację nauki w zakresie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego
 4. 5 posiłków dziennie tj. śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację (diety stosowne do schorzenia) godziny posiłków: śniadanie – 8.30, obiad – 13.30, kolacja -18.00
 5. organizacja czasu wolnego: występy rapera, ognisko (grill), siatkówka plażowa,     piłka nożna na boisku szkolnym,  kino/teatr, muzea, siatkówka na sali gimnastycznej, koszykówka na sali gimnastycznej, zwiedzanie okolicy w tym wycieczki piesze w góry zależnie od pogody.

6. Pobyt opiekuna. W wyjątkowych sytuacjach i w miarę posiadanych wolnych pokoi w ŚCRU może być zakwaterowany opiekun dziecka. Rodzice mogą zostać przyjęci do ŚCRU w celu sprawowania całodobowej opieki nad swoim dzieckiem. W związku z tym, że ilość miejsc hotelowych (przeznaczonych dla pacjentów z opiekunami) jest ograniczona pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, które mają udokumentowaną medycznie konieczność pobytu z opiekunem. Dokumentację tą należy przesłać do Dyrektora ds.  medycznych pocztą lub mailowo. Po uzyskaniu wiadomości, że opiekun z dzieckiem będzie zakwaterowany w ŚCRU drogą mailową opiekun otrzyma Regulamin pobytu opiekuna, który należy podpisać i odesłać

W załączeniu Regulamin pobytu opiekuna ( załącznik nr.7)

7. Wyjazd dziecka z ŚCRU odbywa się do godziny 12.00 w ostatnim dniu turnusu.

Dziecko odbiera wyłącznie opiekun prawny lub w wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym powiadomieniu) osoba upoważniona przez opiekuna prawnego. Osoba ta musi również posiadać upoważnienie do odbioru dokumentów (karty informacyjnej).

Druk w załączeniu ( Załącznik nr 6. )

W razie wcześniejszego wypisu należy przesłać podanie o wcześniejszy wyjazd z uzasadnieniem przyczyny skrócenia turnusu (w dniu przyjęcia lub na co najmniej 5 dni przed koniecznością wcześniejszego wyjazdu) pocztą lub mailem na adres: (oddzial-b@scru.pl). Za wcześniejszy wyjazd zostaną naliczone koszty w wysokości 245,50 zł za każdy niewykorzystany osobodzień.

 

Załącznik nr 1:

Data.........................................
 
UPOWAŻNIENIE
 
Upoważniam  Panią/a ........................................................................................
legit. się dowodem osobistym nr i seria(pesel).............................................................. 
do podejmowania decyzji we wszelkich sprawach dotyczących mojego dziecka:
(imię i nazwisko oraz pesel)................................................................................
podczas leczenia w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdrój sp z o.o.

.............................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2:

ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

Badanie podmiotowe (Wywiad - dzieci)

Imię i Nazwisko:    ..........................................................................................

PESEL: .................................................... Nr. Ks. ............................................(uzupełnia SCRU)

Dotychczasowy przebieg leczenia:

Przebyta choroby :

Zabiegi operacyjne:

Szczepienia:

Stosowane leki:

Uczulenia:

Używki:   nikotynizm               alkohol                        inne substancje odurzające

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dieta:     podstawowa               cukrzycowa                lekkostrawna

inna .........................................................................................................................................

Wywiad rodzinny (choroby w rodzinie):

Wywiad środowiskowy:

    Data: ..........................................................                Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego.........................................................

 

 

Załącznik nr 3:

ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOW im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

Pieczątka komórki organizacyjnej

OCENA RYZYKA ZAKAŻENIA W CHWILI PRZYJĘCIA

Imię i nazwisko: ............................................................................................

PESEL: ....................................................                         Nr. Ks. Gł............................................

kontakt z chorobami zakaźnymi w ciągu ostatnich 3 tygodni

cukrzyca

pobyt poza granicami kraju w ciągu ostatnich 6 miesięcy

antybiotykoterapia w ciągu ostatnich 3 miesięcy

choroba nowotworowa

korzystanie z usług placówek ochrony zdrowia w ostatnich 6 miesiącach

otyłość/niedożywienie

przewlekłe zakażenie i choroby autoimmunologiczne

immunosupresja

jatrogenne czynniki zakażenia(cewnik moczowy, naczyniowy, rurka tchawicza, stomia)

implanty

uszkodzenie skóry (w tym rozległe blizny, tatuaże, kolczykowanie)

uzależnienia (alkoholizm, narkomania)

zaniedbania higieniczne

przebyty uraz (otwarty, zamknięty), krwotok(z przyczyn urazowych lub chorobowvch)

niewydolność nerek/dializoterapia

nietrzymanie moczu/kału

korzystanie z usług gabinetów niemedycznych (fryzjer, kosmetyczka, gabinet tatuażu) w ostatnich 6 miesiącach

niedokrwienie kończyn

brak szczepień zgodnie z kalendarzem szczepień

□       inne      jakie........................................................................................................

Ryzyko: 0 - 2 - ryzyko niskie        3 - 6 - ryzyko średnie         7  - ryzyko wysokie

Pacjenci z wysokim ryzykiem zakażenia powinni być zgłoszeni niezwłocznie do Zespołu Kontroli Zakażeń   Szpitalnych. (tel. wew. 311, 209).

Rabka-Zdrój, dnia                              podpis i pieczątka lekarza                                                  Podpis opiekuna/ przedstawiciela ustawowego

PJ-ZD-25-06.2019-El-P

 

 

Załącznik nr 4:

 

......................................................................................................................................                             

Imię, nazwisko, pesel

Zgadzam się na proponowane leczenie, ewentualne konsultacje specjalistyczne i wynikające z nich interwencje wraz z leczeniem zachowawczym i zapobiegawczym

 

                                         data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 5:

ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o

Imię i nazwisko:

PESEL:                                                                        Nr. Ks. Gł.

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przyjęcie mnie/mojego dziecka/podopiecznego*do Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

*właściwe podkreślić

OŚWIADCZENIE

Zostałem/łam poinformowany/a o przysługujących prawach i obowiązkach pacjenta. Prawa pacjenta oraz Regulamin Porządkowy dostępne są do wglądu w dyżurkach pielęgniarskich w poszczególnych komórkach organizacyjnych Centrum.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany/a           upoważniam        nie upoważniam

do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych:

1.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

2.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

3.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnegoi

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany/a           upoważniam         nie upoważniam

do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej. Udostępnienie obejmuje prawo do wglądu,uzyskiwania wyciągów i odpisów lub kopii dokumentacji medycznej.

1.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

2.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

3.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, adres miejsca zamieszkania

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody* na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie „imię i nazwisko" w miejscach wynikających z procesu udzielanych świadczeń zdrowotnych np. : identyfikator, rama łóżka, opis „kroplówki", opis strzykawki z lekiem.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

*właściwe podkreślić

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości zmiany wyżej wymienionych oświadczeń w każdej chwili.

                                                                                                                                                                                                        Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

ZOBOWIĄZANIE

W przypadku wcześniejszego opuszczenia Centrum lub dyscyplinarnego wydalenia za nieprzestrzeganie Regulaminu Centrum oraz Szkoły sanatoryjnej** zobowiązuję się do pokrycia w całości kosztów skierowania (niewykorzystanych osobodni).

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z cennikiem usług Centrum oraz zasadami odpłatności w przypadkach wskazanych powyżej.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

*dotyczy wyłącznie dzieci uczęszczających do szkoły

OŚWIADCZENIE

W trakcie leczenia w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym w Rabce - Zdroju nie będę korzystał/a z innych świadczeń medycznych (nie dotyczy świadczeń wykonywanych na zlecenie lekarzy Centrum w trakcie hospitalizacji i stanowiących całość procesu leczenia).

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE

Podczas hospitalizacji nie będę stosował(a) substancji takich jak suplementy diety, zioła i wyciągi roślinne, narkotyki, dopalacze, używki czy sok grejpfrutowy w celu uniknięcia niekorzystnych interakcji pomiędzy podawanymi mi lekami, a tymi środkami.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych w Śląski Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju oraz że zostałem/łam poinformowany/a o dostępności ww. informacji na stronie internetowej Centrum www.scru.pl oraz na tablicach informacyjnych we wszystkich obszarach udzielania świadczeń zdrowotnych.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

ZDODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

a, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ mojego dziecka przez Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe w Rabce - Zdroju Sp. z o.o. w publikacjach, w prasie oraz w internecie, jak również w przygotowywanych przez Centrum akcjach i materiałach promocyjnych i /lub reklamach wyłącznie na potrzeby ŚCRU.

Data, podpis pacjenta/opiekuna prawnego

 

DOTYCZY WYŁĄCZNIE DZIECI

Proszę o udostępnienie posług religijnych - Msza św. w niedzielę święta oraz lekcji religii w szkole.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam/nie        wyrażam*        zgody       na       uczestnictwo        mojego       dziecka      na       udział       w        wycieczce  pieszej i autokarowej (koszt ok. 40 zł) w czasie pobytu w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*właściwe podkreślić

Zostałam/em poinformowana/y, że personel Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przywiezione przez dziecko np. laptop, tablet, aparat fotograficzny, komórka.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zobowiązuję się ponieść odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 6:

OŚWIADCZENIE

Osoby, które upoważniam do:

 1. zabierania dziecka poza teren oddziału podczas odwiedzin:

.......................................................................................................................

stopień pokrewieństwa .........................................................................................................

 1. odbioru dziecka wraz z dokumentacją medyczną po zakończeniu leczenia:

···································································································

stopień pokrewieństwa .........................................................................................................

czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Seria i numer dowodu osobistego

 

 

Załącznik nr 7:

Rabka-Zdrój 2023-08-01

 

REGULAMIN POBYTU OPIEKUNA PODCZAS LECZENIE DZIECKA W ODDZIALE UZDROWISKOWEGO SZPITALNEGO LECZENIA DZIECI (ODDZIAŁ B) W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM IM. DR.A. SZEBESTY W RABCE-ZDROJU ( ŚCRU SP. Z o.o. )

 

A      ZASADY OGÓLE, ODPŁATNOŚĆ

 1. Warunkiem przyjęcia opiekuna dziecka posiadającego skierowanie z NFZ w ramach uzdrowiskowego szpitalnego leczenia dzieci (oddział B) jest podpisanie Regulaminu pobytu opiekuna oraz odesłanie go do ŚCRU drogą mailową lub pocztą.
 2. Opiekunowie ponoszą pełną odpłatność za koszty hotelowe i wyżywienie. Gości hotelowych obowiązuje również opłata uzdrowiskowa.
 3. Przyjęcie opiekuna następuje po okazaniu dowodu wpłaty za pobyt opiekuńczy.
 4. Opłatę za wyżywienie należy uregulować w biurze firmy Catermed. (wy cennika)
 5. W  przypadku wcześniejszego wyjazdu z Centrum przed planowanym terminem opiekun nie uzyska zwrotu poniesionych kosztów. Zwrot przysługuje jedynie wtedy, gdy o konieczności skrócenia pobytu zdecyduje lekarz.
 6. Opiekun wraz z dzieckiem przebywają w wyznaczonej części hotelowej Centrum poza oddziałami chorych.
 7. Opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka oraz realizację zaleconego leczenia. W szczególności odpowiada za doprowadzenie dziecka na posiłki, zabiegi rehabilitacyjne i zajęcia szkolne oraz utrzymanie higieny osobistej dziecka. Jeśli opiekun chce przebywać z dzieckiem w stołówce podczas posiłków, wówczas jest zobowiązany do wykupienia całodziennego wyżywienia.
 8. Opiekun ma obowiązek dbania o porządek i czystość w zajmowanym pokoju i w pomieszczeniach wspólnych, a także umożliwić personelowi sprzątającemu wykonanie prac porządkowych.
 9. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz palenia tytoniu.
 10. W godzinach od 21.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 11. Opiekun odpowiada materialnie za dokonane przez niego lub przez dziecko zniszczenia pomieszczeń lub sprzętu.
 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie wartościowych przedmiotów osobistych pozostawionych w pokojach hotelowych w czasie  i po zakończeniu leczenia.
 13. Za okres pobytu hotelowego nie przysługuje opiekunowi zwolnienie lekarskie.
 14. Jako goście hotelowi przyjmowane są dzieci po ukończeniu 2 lat. Jeżeli przyjmowane jest więcej niż jedno dziecko jako gość hotelowy, to konieczna jest opieka dwóch opiekunów.
 15. W ramach pobytu hotelowego nie przysługuje opieka lekarska i pielęgniarska.
 16. W przypadku niestosowania się do Regulaminu, zachowania agresywnego lub wulgarnego opiekun , decyzją lekarza zostanie  wydalony z CSRU .

 

B     WSPÓŁPRACA W PROCESIE LECZENIA

 1. Opieką lekarską i pielęgniarską dziecko objęte jest w oddziale B. Istnieje możliwość skorzystania z opieki wychowawców w godzinach popołudniowych (dotyczy dzieci w wieku szkolnym).
 2. Opiekun ma obowiązek zgłaszać się na wszystkie zabiegi i wizyty lekarskie wraz z pacjentem w wyznaczonych porach dnia.
 3. Opiekun ma obowiązek informowania personelu medycznego o wszelkich niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka.
 4. Konsultacje lekarskie, poza stanami wymagającymi natychmiastowej interwencji, udzielane są w porze porannej wizyty lekarskiej.
 5.  Nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka w porze popołudniowej (w czasie dyżuru lekarskiego) należy zgłosić pielęgniarce.
 6. Obowiązkiem opiekuna jest stosowanie się do wszelkich zaleceń lekarskich odnoszących się do dziecka.C   Cennik  :

 

C CENNIK:

   NOCLEG OPIEKUNA DZIECKA (ODDZ. B)                                                                                    40ZŁ

   OPŁATA UZDROWISKOWA                                                                                                            4ZŁ/DZ

   ŚNIADANIE                                                                                                                                      8ZŁ

   OBIAD                                                                                                                                              18ZŁ

   KOLACJA                                                                                                                                          8ZŁ

 

   …………………………                                                                            ……………………………………………………………..

   Data                                                                                                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego