Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Deklaracja dostępności

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. (dalej ŚCRU)  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.scru.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były napisane prostym językiem i  dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. Staramy się stosować do wytycznych WCAG 2.1 oraz zaleceń audytora.???

Data publikacji strony internetowej: 2022.04.31

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 2023.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, grafiki oraz pliki, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, które nie spełniają kryteriów dostępności. Braki staramy się sukcesywnie uzupełniać. 

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem wybranych treści jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego na stronę spełniających standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zakończenie tego procesu planowane jest na 31 maja 2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Oświadczenie sporządzono w dniu: 2023.03.30

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „TAB”.???

Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu publikowane informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących. Użytkownik serwisu w łatwy sposób może wybrać jeden z trzech rozmiarów teksu oraz jedną z dwóch opcji kontrastu strony. Aktualny widok można również powiększyć za pomocą kombinacji klawiszy [CTRL] oraz [+]. ???

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Ropiak, Specjalista ds. Informacji i Promocji  adres poczty elektronicznej propiak@scru.pl lub sekretariat@scru.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606 700 318. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Prezesa Zarządu, Rady Nadzorczej ŚCRU.  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o., ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka - Zdrój

Budynek, w którym mieści się Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe, jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi podjazd przystosowany do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dodatkowo od strony parkingu jest wydzielone drugie wejście, pozbawione jakichkolwiek barier architektonicznych – stopni i progów (Poziom minus 2).

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się na parterze. Przed poczekalnią dla klientów znajduje się stanowisko obsługi wraz z podjazdem przystosowanym dla osób  niepełnosprawnością.

W budynku są dwie windy, korytarze są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze, z wejściem bezpośrednio z poczekalni dla klientów.

Budynek jest oznakowany widocznym z ulicy logo ŚCRU W środku na poziomie wzroku znajdują się oznakowania ułatwiające poruszanie się po budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Przed budynkiem zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane tablicami pionowymi oraz poziomym oznakowaniem kolorem niebieskim z symbolem niepełnosprawności ruchowej.

Przylegający do Centrum park dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe zapewnia możliwość korzystania przez osobę uprawnioną z usługi wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, wpisanych do rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.

W celu umówienia wizyty, w której będzie uczestniczył tłumacz migowy, należy przesłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej propiak@scru.pl, sekretariat@scru.pl lub zadzwonić na numer telefonu 606 700 318. 

Czas oczekiwania na wyznaczenie takiej wizyty w naszym Centrum to co najmniej 3 dni od daty przekazania zgłoszenia do Centrum.

Koszty wynagrodzenia tłumacza ponosi Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych prowadzony przez Wojewodę Małopolskiego 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Pliki do pobrania:

Deklaracja_dostepnosci

WNIOSEK_O_ZAPEWNIENIE_DOSTEPNOSCI_CYFROWEJ PDF DOCX

WNIOSEK_DOSTEPNOSC_ARCHITEKTONICZNA PDF DOCX

Zgloszenie_checi_skorzystania_z_tlumacza PDF DOCX