Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

 

 1. Charakterystyka oddziału

 

 1. Oddział Rehabilitacji Dziennej Dzieci Z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego działa w strukturach Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. doktora Adama Szebesty w Rabce-Zdrój. Zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 20.10.2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
 2. Oddział Rehabilitacji Dziennej realizuje świadczenia medyczne na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym.
 3. Oddział realizuje program wielospecjalistycznej kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania od 0 - 18 roku życia.
 4. Pracę zespołu terapeutycznego zatrudnionego w oddziale koordynuje kierownik, będący bezpośrednim przełożonym personelu fizjoterapeutycznego, psychologicznego, logopedycznego,  oraz sekretarki medycznej.

 

Do Oddziału przyjmowane są  dzieci:

 

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 •  z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny                                                               

 oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)

 •  z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 •  z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespoły mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 •  zespołami aberracji chromosomów (w tym zespołem Downa),
 •  z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych O U N)
 •  z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 •  nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonych lub bez ustalonej etiologii,
 •  z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

 

 1. Zasady przyjęć Do Oddziału Rehabilitacji Dziennej
 1.  Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez:
  1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej
 2.  Skierowanie dostarczane  jest osobiście , listownie  lub telefonicznie do   sekretariatu   lub Kierownika Oddziału , następnie trafia do działu procedur medycznych gdzie wpisywane jest do kolejki oczekujących.
 3. Kierownik oddziału ustala termin przyjęcia i liczbę  pacjentów w określonym terminie, o czym informuje dział procedur medycznych.
 4. Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rehabilitacyjnego ewidencja ruchu chorych informuje telefonicznie o terminie zgłoszenia się do ŚCRU ,uwzględniając  listę oczekujących  zgodnie z ustaloną przez lekarza kategorią medyczną pilny lub stabilny.
 5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin przyjęcia do oddziału może ulec zmianie. 

 

 1. Pobyt w oddziale rehabilitacji dziennej
 1. W dniu przyjęcia pacjent/rodzic/opiekun prawny zgłasza się do lekarza, który zapoznaje się z aktualną, dokumentacją medyczną i na podstawie badania   ustala wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację.
 2.  Po badaniu lekarskim rodzic/opiekun prawny zgłasza się do kierownika oddziału, który ustala grafik zabiegów oraz zapoznaje go z  topografią oddziału.
 3. Rodzic/opiekun prawny przy przyjęciu do oddziału zapoznaje się z Regulaminem Oddziału, Kartą Praw I Obowiązków Pacjenta oraz możliwością zgłaszania skarg i pochwał ,co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 4. Podczas badania zbierany jest wywiad z opiekunem dziecka, odnośnie ogólnego stanu zdrowia i przyjmowanych leków.
 5. Dokumentacja medyczna pacjenta w postaci historii choroby znajduje się u kierownika oddziału.
 6. Każda obecność dziecka na zajęciach jest odnotowana w systemie elektronicznym.
 7. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym dla jednego pacjenta może wynosić maksymalnie 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą Dyrektora właściwego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 8. Jeśli po tym okresie nadal występuje potrzeba rehabilitacji, pacjent może przynieść skierowanie, które jest rejestrowane i wkładane do kolejki oczekujących.
 9. 8. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty od 7:00 do 19:00 , 1 do 5  razy w tygodniu.

 

 1. Terapia

 

 1.  Rehabilitacja w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Dzieci obejmuje:
  1. Poradę lekarską
  2. Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej
  3. Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej
  4. Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zajęciowej
  5. Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
  6. Świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii
  7. Zabiegi z zakresu fizykoterapii
 2. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie, przy czym na 1 terapeutę może przypadać nie więcej niż 4 pacjentów.
 3. Świadczeniodawca ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym pacjenta.
 4. Na zajęciach obowiązuje zasada dyskrecji i poufności – istotne informacje dotyczące dziecka mogą zostać omówione w gronie terapeutów Oddziału Dziennego (konsylium) w celu ustalenia najlepszych metod wspomagania dziecka. W przypadku drastycznych zaniedbań ze strony rodzica w stosunku do dziecka zasada ta może zostać uchylona.
 5. Sposoby prowadzenia zajęć terapeutycznych:
  1. praca indywidualna z dzieckiem
  2. praca z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym
 6. Metody prowadzenia zajęć będą dobierane indywidualnie, w zależności od obszarów      trudności z jakimi dziecko zgłasza się do Oddziału.
 7. Zgłaszając dziecko na zajęcia prowadzone w obrębie Oddziału Dziennej Rehabilitacji pacjent/rodzic/opiekun prawny akceptuje metody pracy stosowane przez pracowników, jest zobligowany do informowania o innych formach terapii lub rehabilitacji w jakich dziecko uczestniczy.
 8. Godzina terapeutyczna obejmuje metody terapeutyczne, sporządzenie wymaganej dokumentacji medycznej oraz jeśli to konieczne instruktaż i uwagi terapeutyczne udzielane pacjentowi/rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 9. W sytuacjach kiedy terapeuta uzna, że jego terapia koliduje z inną wykonywaną wobec pacjenta poza Oddziałem, ma prawo do odmowy prowadzenia zajęć, co dokumentuje odpowiednim wpisem w dokumentacji medycznej pacjenta.
 10. W sytuacji gdy w danym dniu możliwości psychofizyczne pacjenta nie pozwalają na realizację celu terapeutycznego, terapeuta ma prawo do skrócenia czasu trwania zajęć.
 11. Pacjent w okresie kiedy przebywa w leczeniu w Oddziale Rehabilitacji Dziennej nie może korzystać ze świadczeń medycznych tego samego rodzaju udzielanych przez inne jednostki ochrony zdrowia finansowane przez NFZ, A w przypadku zbiegu  terminu wizyty z pobytem w oddziale jest zobowiązany dokonać zmiany terminu.
 12. Wszelkie spóźnienia/ nieobecności powinny być zgłaszane osobiście przez pacjenta/rodzica/opiekuna prawnego w godzinach pracy Oddziału najpóźniej w dniu poprzedzającym terapię.
 13. Nieobecność spowodowana chorobą pacjenta, konsultacją specjalistyczną lub pobytem w szpitalu będzie usprawiedliwiona po dostarczeniu, do 7 dni, zaświadczenia lekarskiego.
 14. Zajęcia nieusprawiedliwione (brak zgłoszenia telefonicznego lub zaświadczenia lekarskiego) będą traktowane jako samowolne opuszczenie podmiotu leczniczego. Trzykrotna nieobecność bez usprawiedliwienia skutkować będzie wypisaniem pacjenta z Oddziału.
 15. W trakcie prowadzenia terapii rodzic/opiekun prawny dziecka powinien przebywać w obrębie Oddziału.
 16. Rodzic/Opiekun prawny wyrażający zgodę na samodzielne korzystanie dziecka z Oddziału (droga „do” i „z” Oddziału) winien   przedłożyć pisemne oświadczenie, które zostaje załączone do dokumentacji medycznej. (dzieci w wieku 16-18 r.ż.)

 

 1. Wypis Pacjenta z Oddziału

 

 1. Wypis pacjenta następuje;
  1. po zakończeniu procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
  2. po osiągnięciu optymalnego stanu funkcjonowania pacjenta- upłynięcia czasu leczenia finansowanego przez NFZ.
  3. na żądanie rodzica/ opiekuna prawnego,
  4. gdy pacjent przebywający w oddziale w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, w tym nie przestrzega obowiązku systematycznego zgłaszania się na zabiegi w ustalonych godzinach.
 2. Pobyt w Oddziale kończy się badaniem lekarskim. Pacjent/rodzic/opiekun prawny otrzymuje kartę informacyjną z pobytu w Szpitalu w 2 jednobrzmiących kopiach zawierającą informację z przebiegu terapii, oceny terapeutyczne  oraz dodatkowe zalecenia lekarskie.

 

 1. Uwagi ogólne
 1. Pacjent/rodzic/opiekun prawny na własną prośbę otrzymuje zaświadczenie o pobycie w szpitalu.
 2. Pacjent/rodzic/opiekun prawny ma prawo do wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków.
 3. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji       pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety
 4.  Rodzic ma obowiązek utrzymać ład i porządek w miejscu pobytu, oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
 5. W trakcie przebywania w Oddziale Rehabilitacji Dziennej prosimy o zachowanie ciszy i porządku.
 6. Rodzic oraz pacjent powinien odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu.
 7. Rodzic jest zobowiązany do przestrzegania na terenie ośrodka zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych pod rygorem sankcji prawnych przewidzianych oraz dyscyplinarnego wypisania z oddziału .
 8. Każdy pacjent/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia w dokumentacji medycznej, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.