Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Zasady przyjęć na Oddział Rehabilitacji Dziennej dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Charakterystyka Oddziału

Do Oddziału Rehabilitacji Dziennej Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego przyjmowane są dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym w szczególności:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespoły mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Oddział realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania od 0-18 roku życia. 
Przyjęcia do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.12.2013 r. W sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz Zarządzeniem Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014r. Zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Skierowanie i wymagane dokumenty

Przyjęcie na w/w leczenie w ŚCRU w Rabce – Zdroju sp. z o.o. odbywa się na podstawie:

 • Oryginału skierowania wydanego przez lekarzy poradni specjalistycznych:    neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej , oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Skierowanie do szpitala: Druk skierowania do szpitala
 • Aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie: (w formie kopii: karty leczenia szpitalnego, dokumentacji z poradni specjalistycznych w tym także psychologicznej i logopedycznej)

Gdzie złożyć

Skierowanie wraz z dokumentacją medyczną dostarczane jest osobiście lub listownie do Sekretariatu ŚCRU Sp. z o.o. na adres: 

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe
im. Dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój

Kwalifikacja lekarska

Celem zakwalifikowania do leczenia rehabilitacyjnego jest dostarczone skierowanie wraz z dokumentacją rozpatrywane jest przez Lekarza, które rozpatrywane są pod względem:

 • prawidłowości i kompletności dostarczonej dokumentacji
 • czasu oczekiwania na udzielenia świadczenia

Podczas kwalifikacji określony zostaje tryb postępowania wobec pacjenta: 

 • przyjęcie zgodnie z kolejką oczekujących
 • b. przyjęcie w trybie pilnym z przyczyn medycznych
 • c. brak kwalifikacji do przyjęcia: ( ze względu na brak wskazań do leczenia rehabilitacyjnego lub celem uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej konieczność rehabilitacji stacjonarnej lub ze względu na brak możliwości prowadzenia rehabilitacji w ŚCRU Sp. z o.o.)

Ostatecznej kwalifikacji i przyjęcia dokonuje Lekarz Oddziału po zbadaniu Pacjenta.
Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rehabilitacyjnego zgodnie z kolejką oczekujących Kierownik Oddziału informuje pisemnie lub telefonicznie o terminie zgłoszenia się do ŚCRU Sp. z o.o., uwzględniając limit kontraktu z NFZ i listę oczekujących.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin przyjęcia do Oddziału może ulec zmianie. Oceny każdego przypadku dokonuje Kierownik Podmiotu Leczniczego.
Czas trwania rehabilitacji w Oddziale Rehabilitacji Dziennej wynosi do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu do 1 roku, o czym decyduje Lekarz prowadzący. 
Jeśli po okresie wskazanym powyżej, nadal występuje konieczność kontynuacji rehabilitacji dziecka, do sekretariatu należy dostarczyć oryginał  nowego  skierowania.

^ array:15 [
 "id" => 46
 "lft" => 129
 "lvl" => 2
 "rgt" => 138
 "title" => "Leczenie uzdrowiskowe"
 "content" => """
  <p><strong>ŚCRU Sp z o.o. &nbsp;prowadzi następujące formy leczenia uzdrowiskowego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:</strong></p>\r\n
  \r\n
  <ul class="lista1">\r\n
  \t<li><a href="/szpital-dla-dzieci">szpital uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat turnusy 27-dniowe</a></li>\r\n
  \t<li><a href="/sanatorium-dla-dzieci">sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunem turnusy 21-dniowe</a></li>\r\n
  \t<li><a href="/szpital-uzdrowiskowy">szpital uzdrowiskowy dla dorosłych turnusy 21-dniowe</a></li>\r\n
  \t<li><a href="/sanatorium-uzdrowiskowe">sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych turnusy 21-dniowe</a></li>\r\n
  \t<li><a href="/leczenie-ambulatoryjne">ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych cykl 6-18 dni zabiegowych</a></li>\r\n
  </ul>\r\n
  \r\n
  \r\n
  \r\n
  <p><strong>Przydatne linki:</strong><br />\r\n
  <a href="/upload/dokumenty/skierowanie_na_leczenie_uzdr19_01_2012..pdf">Druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci</a><br />\r\n
  <a href="/upload/dokumenty/skierowanie_na_leczenie_uzdr_23_01_2012..pdf">Druk skierowania na leczenie ambulatoryjne</a></p>
  """
 "isActive" => true
 "redirect" => null
 "isActiveMenu" => true
 "seoDescription" => null
 "seoTitle" => null
 "createdAt" => DateTime @1632682458 {#903
  date: 2021-09-26 20:54:18.0 Europe/Warsaw (+02:00)
 }
 "updatedAt" => DateTime @1695392764 {#904
  date: 2023-09-22 16:26:04.0 Europe/Warsaw (+02:00)
 }
 "url" => array:5 [
  "id" => 178
  "path" => "/leczenie-uzdrowiskowe"
  "defaults" => array:3 [
   "id" => 46
   "_locale" => "pl"
   "_controller" => "App\Controller\Page\PageController::show"
  ]
  "requirements" => []
  "name" => "page_46"
 ]
 "__children" => []
]