Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Zasady przyjęć na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla dorosłych

Charakterystyka oddziału

Do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przyjmowani są pacjenci, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po: urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych - którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych. 

Przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.12.2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz Zarządzeniem Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Skierowanie i wymagane dokumenty

Przyjęcie na w/w leczenie w ŚCRU w Rabce – Zdroju sp. z o.o. odbywa się na podstawie:

 • oryginału skierowania do szpitala wydanego przez lekarzy:
  • oddziałów szpitalnych: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i geriatrycznych
  • poradni specjalistycznych (w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych): rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

   Skierowanie do szpitala: Druk skierowania do szpitala na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie i konieczność leczenia w warunkach szpitalnych ( w formie kopii : karty leczenia szpitalnego , opisy zdjęć RTG , wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dokumentacja medyczna z poradni
 • ankiety dla pacjenta - wypełniona przez pacjenta  Pobierz: ANKIETA DLA PACJENTA
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do czynnego leczenia rehabilitacyjnego oraz opinia o stopniu samoobsługi  

Gdzie złożyć

Skierowanie wraz z dokumentacją medyczną świadczącą o konieczności leczenia szpitalnego oraz ankietą dla pacjenta dostarczane jest osobiście lub listownie do Sekretariatu SCRU sp. z o.o. na adres:

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój

Kwalifikacja lekarska

Celem zakwalifikowania do leczenia rehabilitacyjnego szpitalnego dostarczone skierowania rozpatrywane są przez dwuosobową komisję składająca się z Kierownika Podmiotu Leczniczego i Kierownika Oddziału jeden raz w miesiącu.
Podczas kwalifikacji dostarczone skierowanie rozpatrywane jest pod względem:

 • prawidłowości i kompletności dostarczonej dokumentacji
 • czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia

Podczas kwalifikacji określony zostaje tryb postępowania wobec pacjenta: 

 • przyjęcie zgodnie z kolejką oczekujących 
 • przyjęcie w trybie pilnym z przyczyn medycznych 
 • brak kwalifikacji do przyjęcia: ( ze względu na brak wskazań do leczenia rehabilitacyjnego lub celem uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej konieczność rehabilitacji stacjonarnej lub ze względu na brak możliwości prowadzenia rehabilitacji w SCRU sp. z o.o.)

Liczbę pacjentów do przyjęcia w określonym terminie ustala Kierownik Oddziału.
Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rehabilitacyjnego zgodnie z kolejką oczekujących Dział Procedur Medycznych informuje pisemnie lub telefonicznie o terminie zgłoszenia się do SCRU Sp. z o.o., uwzględniając limit kontraktu z NFZ i listę oczekujących, w czasie nie późniejszym niż na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia. 
Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rehabilitacyjnego w trybie pilnym z przyczyn medycznych Szpital informuje pisemnie lub telefonicznie o wyznaczonym terminie przyjęcia zgodnie z posiadanymi wolnymi miejscami.
Ostatecznej kwalifikacji i przyjęcia do szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz oddziału po zbadaniu pacjenta.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin przyjęcia do Szpitala może ulec zmianie. Oceny każdego przypadku dokonuje Kierownik Oddziału w uzgodnieniu z Kierownikiem Podmiotu Leczniczego.

Odmowa przyjęcia pacjenta do Szpitala może wynikać z: 

 • braku wskazań lekarskich do leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych
 • braku możliwości prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego w szczególnie ciężkich przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania i dołączonej do niego dokumentacji medycznej
 • istnieniu przeciwwskazań do leczenia rehabilitacyjnego nie uwzględnionych w skierowaniu, a wynikających z aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie).
Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne możliwa jest tylko na pisemny wniosek i może skutkować  przeniesieniem na koniec kolejki oczekujących. 

Nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się do szpitala skutkuje całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących. 


Dodatkowe informacje

Szpital nie prowadzi rezerwacji pokoi oraz nie zapewnia realizacji leczenia w wybrane przez pacjenta miesiące ( okres letni, wakacje, ferie).
Szpital opiera się zasadę równego traktowania pacjentów, co oznacza brak preferencji grup zawodowych przy wyznaczaniu terminów hospitalizacji.
Aktualny  czas oczekiwania to ok. 5 lat.
Baza zabiegowa oraz basen są na miejscu. W każdym pokoju jest łazienka i toaleta.