Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie

Spółka Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. zatrudni pracownika na wolne stanowisko pracy: Pielęgniarka Oddziałowa/Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla Dorosłych.

 

Wymagania niezbędne:

1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo ( 3 lata pracy w szpitalu),

2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka ( 3 lata pracy w szpitalu),

3) licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub  organizacji i zarządzania ( 4 lata pracy w szpitalu),

4) licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny ( 5 lat pracy w szpitalu),

5) średnie wykształcenie medyczne w zawodnie pielęgniarka i specjalizacja pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub  organizacji i zarządzania ( 5 lat pracy w szpitalu).

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na stanowisko pielęgniarka oddziałowa/pielęgniarz oddziałowy oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dorosłych

- CV z dopiskiem Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Spółkę Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarka oddziałowa/ pielęgniarz oddziałowy,

 

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Spółki ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@scru.pl z dopiskiem rekrutacja .

 

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój NIP: 7352856672

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– e-mail: iodo@scru.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.